กิจกรรมปีใหม่ของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563
กิจกรรมวันปีใหม่ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประชุมผู้ปกครองแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2019 
กิจกรรมจิตอาสาของวิลัยเทคนิคนนทบุรี วันที่ 21 ตุลาคม 2562