นางสาวกรฤดี   สุขะวัฒนะ

(หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 

 

นางสุทิศา   อ่อนส้มกฤษ

(ครูประจำแผนก)

 

นางสาวอมรรัตน์   เย็นลับ

(ครูประจำแผนก)

 

 

นายวิศณุ   เวสสานนท์

(ครูประจำแผนก)