FACEBOOK:แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

116 หมู่ 16 ถนนฤชุพันธ์ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

อาคารศูนย์วิทยบริการ โทรศัพท์ 02985 5111