จำนวนนักเรียน-นักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1 ทวิศึกษา 9 10 19
ปวช.1 11 19 30
ปวช.2 3 17 20
ปวช.3 7 8 15
ปวส.1 4 4 8
ปวส.2 2 2 4
รวมทั้งหมด 36 60 96